Charakteristika obce Borčice

 

Poloha obce – Obec leží uprostred Ilavského podolia na terase Váhu v nadmorskej výške 228 m v strede obce a 486 m v chotári. Vytvára samostatný celok medzi Trenčianskou a Žilinskou oblasťou. Je to skupinová cestná dedina, pôvodne sídlisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej. Bola súčasťou trenčianskeho hradného panstva, neskoršie vo vlastníctve viacerých zemianskych rodín. Obyvateľstvo bolo zväčša poľnohospodárske neskôr s rozvojom priemyslu aj kovoroľnícke. Jej prvá písomná zmienka je spojená s benediktínskym opátstvom na Skalke a v archívnych prameňoch sa uvádza z roku 1224.

 

Územie obce zaberá rozlohu 4,12 km2. Počet obyvateľov obce je 370. Z hľadiska národnostného zloženia je takmer 100% obyvateľov slovenskej národnosti. Počet rodinných domov je 129. V obci je vybudovaná základná infraštruktúra a rozvinutá obchodná sieť.
Kultúrne zariadenia a historické pamiatky :Zrenovonaný kultúrny dom. Klasicistický kaštieľ s priľahlým parkom postavený v roku 1815 – dnes ako súkromný majetok,
V obci sa nachádzajú dve kaplnky. V jednej kaplnke je oltár , ktorý je zapísaný ako kultúrna pamiatka, a na cintoríne je postavená socha sv. Jána Nepomuckého , ktorá je taktiež zapísaná ako kult. pamiatka. Obec má spracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2007 – 2013 a rozpracovaný je Smerný územný plán obce.